Onze diensten

Monsterneming

Betrouwbare monsterneming, kwaliteit geborgd

Een correct genomen en geconserveerd monster is essentieel voor een betrouwbaar resultaat.

Wij beschikken over een vakkundig team monsternemers die jaarlijks meer dan 40.000 monsters nemen. Wij voeren monsterneming uit in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, slib en waterbodem.

Onze monsternemers hebben ruime ervaring met het uitvoeren van passive sampling, online continu metingen en het bemonsteren van porievocht in bodemmateriaal. Deze bemonsteringen voeren wij uit onder accreditatie en/of erkenning.

Peilbuizen

Ook zijn wij geaccrediteerd voor het plaatsen van peilbuizen. Zeer ervaren geaccrediteerde medewerkers plaatsen deze peilbuizen.

Bemonsteringsplan

Een bemonsteringsplan is de basis voor juiste bemonsteringen. Een van de diensten die wij leveren is het adviseren en assisteren bij het opstellen van een bemonsteringsplan. 

Emballage

Daarnaast adviseren en informeren we onze klanten over het op correcte wijze bemonsteren van waterbodem en stellen we emballage beschikbaar voor de monsterneming.

Monsterneming vindt plaats in het kader van de volgende disciplines:

 • Fysisch/chemisch onderzoek
 • Hydrobiologisch onderzoek
 • Bacteriologisch onderzoek / controle zwemwaterkwaliteit.

Chemisch onderzoek

Ons team Chemie analyseert water- en waterbodemmonsters op chemische samenstelling en verontreinigingen.  

Team Chemie is verantwoordelijk voor het analyseren en vastleggen van analyseresultaten in een database met chemische gegevens.

Deze informatie wordt gebruikt voor toekomstige vergelijkingen, trendanalyses en rapportage aan regelgevende instanties en belanghebbenden.

Verschillen organische chemie en anorganische chemie

Organische chemie en anorganische chemie analyseren verschillende soorten moleculen en verbindingen in milieu monsters. Er zijn belangrijke verschillen tussen beide op basis van de aard van de verbindingen waarmee ze werken.

Organische chemie / metalen

Organische chemie richt zich op het detecteren en meten van complexe koolstofverbindingen in watermonsters. Organische verbindingen bevatten koolstofatomen en zijn vaak complexe moleculen die vaak voorkomen in stoffen zoals pesticiden, oplosmiddelen, oliën, vetten en andere organische verontreinigingen. De belangrijkste focus van een organisch chemisch analist is het detecteren en kwantificeren van organische verontreinigingen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Team Metalen doet onderzoek naar metalen en is organisatorisch ondergebracht bij organische chemie.

Anorganisch chemie

Anorganische chemie analyseert anorganische stoffen en elementen in milieu monsters. Denk hierbij aan parameters zoals chemisch/biologisch zuurstof verbruik, ammonium, fosfaten, nitrificatieremming, maar ook onopgeloste stoffen, droogrest en gloeirest. 

Anorganische verbindingen bevatten doorgaans geen koolstof-koolstofbindingen en omvatten stoffen als zouten, metalen, anorganische zuren en basen. De focus van een anorganisch chemisch analist ligt op het bepalen van niveaus van mineralen en andere anorganische stoffen die van invloed zijn op de waterkwaliteit.

Hydrobiologisch onderzoek

Aqualysis heeft met een team van vakkundige medewerkers een schat aan kennis en ervaring in huis voor het uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek.

Hydrobiologisch onderzoek betreft monsterneming en analyse van de groepen macrofauna, fytoplankton en vegetatie. Bemonstering en analyse van kiezelwieren (diatomeeën), sieralgen en zoöplankton en onderzoek naar amfibieën en vissen behoort eveneens tot de expertise. De uitkomsten worden in samenhang met elkaar gerapporteerd. Aqualysis levert verschillende rapportages aan haar klanten zoals de resultaten van het routinematig meetnet en projectonderzoek.

Handboek Hydrobiologie

Aqualysis voert hydrobiologisch onderzoek uit volgens de richtlijnen van het Handboek Hydrobiologie. Dit handboek bevat richtlijnen en voorschriften voor het uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek gericht op de ecologische beoordeling van oppervlaktewater.  

NEN-voorschriften

Daarnaast werkt Aqualysis mee aan de ontwikkeling van NEN-voorschriften voor hydrobiologie.

eDNA, techniek in ontwikkeling

Environmental DNA (eDNA) is een techniek waarmee de aanwezigheid van soorten is aan te tonen. De methode is gebaseerd op het gegeven dat alle in het water levende dieren via uitwerpselen, huidcellen of als eencelligen DNA afgeven.

Ecosysteem

Traditioneel onderzoek naar de aanwezigheid van waterdieren omvat vaak het vangen van exemplaren, een proces dat zowel tijdrovend als belastend is voor de dieren als ook het ecosysteem.

Aantonen zonder te vangen

Door DNA uit watermonsters te isoleren is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen, zonder dat de soort zelf wordt gevangen. Dit maakt wateronderzoek efficiënter en effectiever.

Toepassingen van eDNA 

 • Oppervlaktewater ecologie: vis, eencelligen, fytoplankton, macrofauna en kleine waterdieren.
 • Oppervlaktewater met functie zwemwater: pathogenen zoals ecoli, enterococcen, blauwalgen, zwemmersjeuk.
 • Beschermde soorten: waterspitsmuis, noordse woelmuis, grote modderkruiper enzovoorts.
 • Exotenbestrijding (opsporing): muskusratten, beverratten, uitheemse rivierkreeften, invasieve waterplanten, eikenprocessierups etc.
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties: bacteriële samenstelling bio-massa en enzymactiviteit.
 • Bronopsporing zoals landbouw en tuinbouw.
 • Visstandonderzoek.

De methode eDNA is nog volop in ontwikkeling en biedt veel mogelijkheden voor de toekomst.

Bacteriologisch onderzoek zwemwater

In Nederland zwemmen we in de zomermaanden op talloze zwemlocaties in natuurlijk water. Dat is leuk maar niet altijd zonder risico. Check de actuele informatie over deze zwemwaterlocaties.

Veilig zwemwater 

In opdracht van onze partnerwaterschappen bemonsteren en analyseren we, tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober deze zwemlocaties op zwemwaterkwaliteit. Zo doen we onderzoek naar blauwalgen, zwemmersjeuk en een tweetal darmbacteriën namelijk Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen. 

Aqualysis controleert zwemlocaties volgens het Blauwalgenprotocol. Het Zwemmersjeukprotocol beschrijft hoe Nederland omgaat met zwemmersjeuk.

Vinden we iets opmerkelijks dan waarschuwen we het waterschap, dat op hun beurt de provincie informeert. De provincie neemt vervolgens maatregelen, denk aan een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Na het constateren van een ongewenste situatie monitoren we intensief de zwemwaterkwaliteit, zodat we snel weten wanneer het water weer veilig is om erin te zwemmen.

Vooruitlopend op het zwemseizoen

Voordat het zwemseizoen van start gaat, is er al veel werk verzet om te zorgen dat bemonstering en analyse tijdens het seizoen zorgvuldig verloopt. In januari verzamelen we alle opdrachten voor het zwemwaterseizoen en bepalen we samen met de waterschappen de bemonsteringsdata. Half maart is de planning gereed, zodat we in april alle locaties al een keer voor de nulmeting kunnen bemonsteren en analyseren. Als dat is gedaan, zijn we klaar voor de start van het zwemwaterseizoen.

Waterbodemonderzoek

Ter voorbereiding van baggerwerkzaamheden is het van belang om de milieuhygiënische kwaliteit van de te baggeren waterbodem te bepalen. Door het bepalen van de kwaliteit worden de hergebruikmogelijkheden van de baggerspecie bepaald.

Verschillende grondsoorten

Ministerieel erkend

Aqualysis heeft jarenlange ervaring op het gebied van waterbodemonderzoek. Aqualysis beschikt over ervaren veldwerkers die ministerieel zijn erkend (AS2000) in het uitvoeren van bemonstering van waterbodem. We borgen de kwaliteit van onze onderzoeken door te werken volgens geldende normen en protocollen.

Het waterbodemonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vooronderzoek volgens de NEN5717: bepalen mogelijke aanwezigheid verontreinigingen en kwaliteit waterbodem;
 • Veldwerk: verrichten van een terreinverkenning en monstername;
 • Analyses: uitvoeren analyses in ons geaccrediteerd laboratorium (RVAL230);
 • Rapportage: verwerken resultaten en bepalen hergebruik- en/of afvoermogelijkheden inclusief passende adviezen, conclusies en aanbevelingen.

Rapportage en interpretatie van resultaten

Analyseresultaten rapporteert Aqualysis in een overzichtelijk digitaal rapport. Interpretatie van deze resultaten is mogelijk in samenhang met de prestatiekenmerken van de betreffende analyse. Deze zijn terug te vinden in de "Bijlage Producten en Diensten" (zie Downloads).

Wat zegt meetonzekerheid, reproduceerbaarheid, juistheid en rapportagegrens van de gerapporteerde waarde? In de praktijk blijkt dit vaak een lastige kwestie.

Aqualysis beschikt over medewerkers die uw specifieke vragen begrijpen. Zij assisteren waar nodig bij de interpretatie van de analyseresultaten. Door kennis van zaken is Aqualysis in staat om maatwerk te leveren en klantgericht advies te geven.

Klantenservice

Onze medewerkers Klantenservice staan klaar om te helpen met deskundig advies. Zij beantwoorden vragen over het juist aanleveren van analysemonsters en de planning voor het nemen van monsters. Ook ontzorgen ze door zorg te dragen voor bemonstering op het juiste moment. Moet een onderzoek met spoed worden uitgevoerd dan regelen zij dat. Benieuwd naar de kosten voor een onderzoek? Zij staan klaar om te assisteren bij het aanvragen van een offerte op maat. 

Beschikbaarheid documenten

Op de pagina downloads staan relevante documenten om te downloaden zoals het opdrachtformulier om onderzoek te laten doen, de documenten voor monsterneming en voor het aanleveren van monsters, de analysepakketten, de handleidingen, de algemene voorwaarden etc. 

Vragen of klachten?

Heb je een vraag of klacht over onze producten, diensten, operationele zaken of iets anders? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Ons team van experts staat klaar om de vraag/klacht in behandeling te nemen.