Klantenservice

Vragen over wateranalyses, hydrobiologisch onderzoek, monsterneming of waterbodemadvies?

Wij verhelderen uw keuzes zoals welke analyse voor uw onderzoek van toepassing is, adviseren u in het goed aanleveren van analysemonsters en dragen zorg voor en juiste planning van alle bemonsterings- en laboratoriumactiviteiten .

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het aanmelden van (spoed)onderzoek, inplannen van water(bodem) bemonstering en aanvragen van een offerte.

Telefoon klantenservice

Onze klantenservice medewerkers helpen u graag verder!

Monsterneming

Betrouwbare monsterneming waarbij de kwaliteit is geborgd.

Schenken in monsterpot

Voor een betrouwbaar resultaat is een correct genomen en geconserveerd monster essentieel. Aqualysis beschikt over een vakkundig team monsternemers die jaarlijks meer dan 40.000 monsters nemen. Aqualysis voert deze monsterneming uit in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, slib, grond en waterbodem Hiernaast hebben de monsternemers van Aqualysis ruime ervaring met het uitvoeren van passive sampling, online continu metingen en het bemonsteren van porievocht in bodemmateriaal. Deze bemonsteringen worden veelal uitgevoerd onder accreditatie (RvA L230-testen) en/of erkenning (AS2000)  volgens de daarvoor geldende normen..

Naast de verschillende soorten bemonsteringen is Aqualysis geaccrediteerd (RvA L230-testen) voor het plaatsen van peilbuizen. Hiervoor hebben wij erkende medewerkers in dienst die zeer ervaren zijn in het plaatsen van peilbuizen.

Voordat de bemonsteringen gestart kunnen worden zal er een bemonsteringsplan moeten worden opgesteld, Aqualysis kan hierbij adviseren en assisteren. Daarnaast adviseert en informeert Aqualysis haar klanten over het op correcte wijze bemonsteren van water en bodem en stelt emballage beschikbaar voor de monsterneming.

Monsterneming vindt plaats in het kader van de volgende disciplines:

 • Fysisch/chemisch onderzoek;
 • Hydrobiologisch onderzoek;
 • Bacteriologisch onderzoek / controle zwemwaterkwaliteit.

Chemisch onderzoek

MBTE laag er af halen

Het milieuchemisch onderzoek richt zich op het analyseren van chemische verbindingen in water, waterbodem, slib en grond monsters. Het meeste onderzoek wordt onder accreditatie (RvA L230-testen) uitgevoerd en geeft antwoord op kwalitatieve en kwantitatieve vraagstukken. Binnen het laboratorium zijn verschillende afdelingen actief met elk een eigen expertise.

Zo analyseert de organische afdeling onder andere bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, cyclische aromaten (PAK), minerale olie en zware metalen. De anorganische afdeling richt zich meer op de klassieke chemie waar parameters zoals chemisch zuurstof verbruik, ammonium, fosfaten, nitrificatieremming en onopgeloste stoffen worden gemeten.

In de "Producten en Diensten Catalogus" (zie Downloads) vindt u het totaal aanbod aan chemisch onderzoek.
Specificaties met betrekking tot normverwijzingen, rapportagegrenzen, cas nummers en samenstelling van analysepakketten zijn opgenomen in "Bijlage Producten en Diensten" (zie Downloads).

Achtergrond informatie op analyses

Hydrobiologisch onderzoek

Met vergrootglas bekijken van vegetatie

Met een enthousiast en vakkundig team van medewerkers heeft Aqualysis ruime kennis en ervaring in huis voor het uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek. Het onderzoek betreft monsterneming en analyse van de groepen macrofauna, fytoplankton en vegetatie. Bemonstering en analyse van kiezelwieren (diatomeeën), sieralgen en zoöplankton en onderzoek naar amfibieën  en libellen behoort tot onze expertise. Ook verzorgt Aqualysis verschillende rapportages voor haar klanten zoals rapportages van het routinematig meetnet en projectrapportages.

Handboek Hydrobiologie

Aqualysis voert hydrobiologisch onderzoek uit volgens de richtlijnen van het Handboek Hydrobiologie. Dit handboek is uitgegeven in 2010 en bestaat uit voorschriften voor de uitvoering van hydrobiologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van oppervlaktewater.

Blauwalgenprotocol

Voor de analyses met betrekking tot giftige blauwalgen werkt en rapporteert Aqualysis volgens het blauwalgenprotocol. Op dit moment is het blauwalgenprotocol van 2012 van toepassing.

eDNA onderzoek

DNA string

Enviromental DNA (eDNA) is een techniek waarmee de aanwezigheid van soorten is aan te tonen. De methode is gebaseerd op het gegeven dat alle in het water levende dieren via uitwerpselen, huidcellen of als eencellige, DNA afgeven. Door DNA uit watermonsters te isoleren is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen, zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden. Het toepassen van eDNA biedt een aantal voordelen ten op zichtte van de traditionele technieken zoals een schepnet of electrovissen. Zo is er een hogere trefkans bij soorten die zich lastig laten vangen en is het minder arbeidsintensief. 

Toepassingen eDNA

 • Oppervlaktewater ecologie: vis, eencelligen (fytoplankton/algen e.d.), macrofauna (kleine waterdieren)
 • Opperwatervlakte met functie zwemwater: pathogenen (ecoli, enterococcen, blauwalgen, zwemmersjeuk)
 • Beschermde soorten: waterspitsmuis, noordse woelmuis, grote modderkruiper etc.
 • Exotenbestrijding (opsporing): muskusratten, beverratten, uitheemse rivierkreeften, eikenprocessierups etc.
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties: bacteriële samenstelling bio-massa, enzymactiviteit

De methode eDNA is nog volop in ontwikkelingen en biedt vele mogelijkheden voor de toekomst.

Bacteriologisch onderzoek

Pipetteren van monster voor bacteriologisch onderzoek

Zwemmen in oppervlaktewater is erg leuk, maar niet altijd zonder risico. In opdracht van de waterschappen bemonstert en analyseert Aqualysis eens in de twee weken de aangewezen zwemwateren op verontreiniging. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar blauwalgen, zwemmersjeuk en een tweetal darmbacteriën, namelijk Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen.

Indien de resultaten niet voldoen aan de eisen van de Europese zwemwaterrichtlijn, wordt de zwemlocatie gesloten. Check voor de meest actuele informatie altijd zwemwater.nl.

Advies in waterbodemkundig onderzoek

Bij voorgenomen baggerwerkzaamheden is het van belang om de kwaliteit van de te baggeren waterbodem in beeld te hebben. Aqualysis ontzorgt dit hele traject van vooronderzoek tot advies in de vorm van een rapportage.

Aqualysis beschikt over ervaren personeel dat ministerieel erkend is (AS2000) in het uitvoeren van bemonstering van waterbodem.

Het waterbodemonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vooronderzoek: hier wordt informatie verzameld over het historisch en huidig gebruik.
 • Verkennend bodemonderzoek: verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek.
 • Rapportage: Het geheel wordt verwoord in een overzichtelijke rapportage met conclusies, aanbevelingen en een duidelijke tekening.

De kwaliteit van de onderzoeken wordt geborgd door te werken volgens NEN-normen en protocollen.

Rapportage en interpretatie van resultaten

Analyseresultaten worden gerapporteerd in de vorm van een overzichtelijk digitaal rapport. Interpretatie van deze resultaten is mogelijk in samenhang met de prestatiekenmerken van betreffende analyse. Deze zijn terug te vinden in de "Bijlage Producten en Diensten" (zie Downloads).

In praktijk blijkt dit vaak een lastige kwestie. Want wat zegt nu precies de meetonzekerheid, reproduceerbaarheid, juistheid en rapportagegrens van de gerapporteerde waarde?

Aqualysis beschikt over medewerkers die uw specifieke vragen begrijpen. Zij kunnen waar nodig assisteren bij de interpretatie van analyseresultaten. Daarnaast adviseren we op het gebied van wet- en regelgeving. Door de korte lijnen en kennis van zaken is Aqualysis in staat om goed, klantgericht advies te geven.