Kwaliteit goed geborgd

Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025

Keurmerk Testen. Raad voor Accreditatie L230

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230-testen) op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025. De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt jaarlijks het kwaliteitssysteem en de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er voortdurend aandacht is voor een kwalitatief goede uitvoering van alle werkzaamheden.

Geaccrediteerde monsternemingen en laboratoriumanalyses zijn opgenomen in de lijst van verrichtingen. De complete lijst met verrichtingen is te vinden onder registratienummer L230 op de website van de Raad voor Accreditatie.

Ministeriële erkenning AS 2000 en AS 3000

Keurmerk kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS2000 AS3000

Daarnaast is Aqualysis ministerieel erkend voor AS 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ en AS 3000 ‘Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek’. Deze documenten bevatten aanvullende eisen om werkzaamheden volgens wettelijke eisen uit te mogen voeren.

De AS 2000 erkenning betekent dat Aqualysis bemonsteringsactiviteiten voor waterbodem, grondwater en het plaatsen van peilbuizen mag uitvoeren. De ministeriële erkenning voor deze activiteiten is persoonsgebonden en de betreffende medewerkers staan geregistreerd.

De AS 3000 erkenning geeft aan welke laboratoriumanalyses Aqualysis mag uitvoeren. Welke analyses dit betreft, staat in een apart kader vermeld op de lijst van verrichtingen.   

Gedetailleerde informatie over erkenningen en bijbehorende normendocumenten zijn te vinden op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer www.sikb.nl.

Aqualysis als onpartijdige en onafhankelijke partner

Aqualysis draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van informatie verkregen of gecreëerd tijdens de uitvoering van laboratoriumactiviteiten. Belangrijker nog, Aqualysis voert deze laboratoriumactiviteiten uit zonder beïnvloeding van commerciële, financiële of andere externe druk die de onpartijdigheid van het laboratorium aantast. 

De medewerkers van Aqualysis zijn onafhankelijk, zelfstandig en niet vooringenomen. Ze laten hun handelingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen of voorkeuren. Onpartijdigheid is essentieel. Er is geen vermenging met belangen die verband houden met de professionele integriteit. Zelfs de schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Aqualysis is zich voortdurend bewust van de risico's die de onpartijdigheid en integriteit van het laboratorium bedreigen. Deze risico's kunnen voortkomen uit de activiteiten van het laboratorium zelf of uit de relaties van medewerkers van het laboratorium. Het bestaan van deze relaties betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat Aqualysis daardoor inbreuk maakt op haar onpartijdigheid. Indien er wel risico's worden geïdentificeerd, neemt Aqualysis maatregelen om deze risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

Wat betreft onafhankelijkheid, onderneemt Aqualysis geen activiteiten die in strijd zijn met haar onafhankelijkheid of die het vertrouwen in haar werkzaamheden schaden. Het laboratorium voert haar werkzaamheden uit volgens wettelijke voorschriften en andere geschreven en ongeschreven regels en normen. De conclusies die Aqualysis trekt, zijn  gebaseerd op de resultaten die zijn verkregen tijdens laboratoriumactiviteiten weergegeven in officiële rapportages.