Onze kernwaarden 

Aqualysis is klant- en toekomstgericht
Aqualysis blijft zicht voortdurend ontwikkelen
Samenwerking is gericht op het delen en overdragen van kennis

Innovatie, Kwaliteit, Klantgericht

Wij zijn een geaccrediteerd (RvA L230), onafhankelijk en onpartijdig laboratorium. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voeren wij hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit en verrichten we diverse soorten veldwerkzaamheden en monsternemingen.

We werken volgens AS2000 en AS3000 waar dat is vereist. Onze monsternemers zijn ministerieel erkend. Naast professioneel en dienstverlenend zijn we innovatief. We ontwikkelen onze eigen analysemethoden en analyseapparatuur.

Vijf samenwerkende waterschappen

Aqualysis is een laboratorium met een volledige focus op de waterschapstaak die er voor de waterschappen is, ook in situaties waar urgentie is vereist.

Logo's van Aqualysis en de vijf waterschappen. Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Zuiderzeeland., Waterschap Vechtstromen

Bestuur

Vijf waterschappen zijn eigenaar van Aqualysis, elk voor een gelijk deel. Aqualysis heeft een eigen bestuur en juridische structuur. Vijf bestuursleden vanuit de partnerwaterschappen vormen het bestuur van Aqualysis.

Directie

Samenwerking

Onze klantenkring omvat niet alleen gemeenten, provincies en rijksoverheid maar ook bedrijven en ingenieursbureaus.

Wij zijn actief in landelijke werkgroepen en netwerken.

Waterkwaliteitsbeheerders Nederland

Aqualysis is aangesloten bij de vereniging Integraal Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW). Dit is de landelijke organisatie voor afstemming en samenwerking tussen de waterschapslaboratoria op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied.

ILOW vervult, als belangenbehartiger van de waterbeheerders, een essentiële rol als het gaat om onderzoek en monitoren van de  waterkwaliteit en de daarmee samenhangende landelijke en internationale ontwikkeling van normen, wetten en protocollen.

Naast kwalitatief hoogwaardige metingen zorgen deze waterlaboratoria ook voor het omzetten van deze meetgegevens in bruikbare informatie.

De waterbeheerders zijn de 21 waterschappen(externe link) en Rijkswaterstaat(externe link). Samen beschikken zij over zes laboratoria die gespecialiseerd zijn in fysisch-chemisch, microbiologisch en hydrobiologisch onderzoek van: oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, waterbodems, zuiveringsslib en grond.

 
Logo Aqualysis
Logo Aquon
Logo Hunze en Aa's
Logo Rijkswaterstaat
Logo Waterproef
Logo Wetterskip Fyslan