Het was voor Aqualysis een uitzonderlijk jaar. Het jaar 2022 stond in het teken van een aantal in het oog springende ontwikkelingen. De productieomvang, de Covid-pandemie, de toenemende vraag naar betere inzichten in de waterkwaliteit en de transitie naar een verbeterd IT-systeem. Ontwikkelingen die dankzij de inzet en flexibiliteit van de medewerkers bijdroegen aan de groei en kwaliteit van het bedrijf.

Voorkant Jaarverslag Aqualysis 2022

Aqualysis realiseerde in het afgelopen jaar 4,8 miljoen productiepunten. Dat is ongeveer 6,0% hoger dan de 4,6 miljoen productiepunten in 2021. Deze productiecijfers omvatten de productie voor de waterschappen, de externe klanten en de productie die werd gedaan voor het Covid-CoV-RNA bemonsteringsproject. De reguliere productie voor de vijf waterschappen lag op 98,5% van hetgeen was begroot.

De begroting voor de totale productie werd vastgesteld op € 10,4 miljoen. De werkelijke kosten voor de gerealiseerde productie bedroegen € 10,0 miljoen. De opbrengsten zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot. Het exploitatiesaldo voor bestemming van reserves bedraagt € 0,2 miljoen. De stijging van kosten 2022 voor reguliere productie bleef beperkt tot 1,3% ten opzichte van het jaar 2021.

Het positieve resultaat is grotendeels veroorzaakt door een effectieve afwikkeling van de activiteiten van het Project Covid-19. In het jaar 2022 bedroeg de werkelijke omzet voor dit project € 1,9 miljoen. Na eliminatie van het financiële effect van het Project Covid-19 overeenkomstig de landelijke verrekenafspraken, bedraagt het resultaat op de reguliere activiteiten van Aqualysis ongeveer € 80.000. Het eindresultaat wordt volgens de bijdrageregeling verrekend met de deelnemende waterschappen. Na deze verrekening sluit de jaarrekening 2022 met een financieel resultaat van “nul”.

De behoefte naar verbeterde inzichten in de waterkwaliteit blijft stijgen. Aqualysis voorziet een verdere toename in die informatiebehoefte. Wettelijke voorgeschreven monitoring is voor de waterschappen veelal niet (meer) voldoende om de waterkwaliteit en milieu-uitdagingen het hoofd te bieden. Nieuwe en aanvullende technieken worden verkend en ook meer en meer toegepast. Aqualysis werkt samen met haar waterschappen om goed te blijven aansluiten op deze ontwikkelingen. Aqualysis voerde samen met haar eigenaren in het jaar 2022 een strategische herijking uit en positioneerde zich (opnieuw) in de samenwerking. Hiermee werd inzichtelijk op welke wijze de samenwerking zich in de toekomst ontwikkelt en hoe Aqualysis zich aan deze koers aanpast. Het bestuur van Aqualysis heeft in het jaar 2022 viermaal vergaderd.

Er is een belangrijke verbetering doorgevoerd in de IT-systemen. Aqualysis deed hiervoor aanzienlijke vervangingsinvesteringen. In de jaren 2023 en 2024 werkt Aqualysis verder aan de ingezette verbeteringen door het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) te vervangen. De verwachting is dat Aqualysis, met de verbeterde IT-technieken, in 2025 state-of-the-art werkt.

Door alle ontwikkelingen in het werkveld en het verkrijgen van meer en betere inzichten in de waterkwaliteit, zijn de kansen voor Aqualysis en haar medewerkers uitdagend te noemen. Het bestuur en de directie hebben vertrouwen in een succesvolle toekomst voor het bedrijf, haar medewerkers en de in Aqualysis deelnemende waterschappen.

Ontdek meer details in onze jaarstukken 2022.