Chemisch onderzoek

Het milieuchemisch onderzoek richt zich op het analyseren van chemische verbindingen in water, waterbodem, slib en grond monsters. Het meeste onderzoek wordt onder accreditatie (L230) uitgevoerd en geeft antwoord op kwalitatieve en kwantitatieve vraagstukken. Binnen het laboratorium zijn verschillende afdelingen actief met elk een eigen expertise.

Zo analyseert de organische afdeling onder andere bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, cyclische aromaten (PAK), minerale olie en zware metalen. De anorganische afdeling richt zich meer op de klassieke chemie waar parameters zoals chemisch zuurstof verbruik, ammonium, fosfaten, nitrificatieremming en onopgeloste stoffen worden gemeten.

In de Producten en Diensten Catalogus vindt u het totaal aanbod aan chemisch onderzoek.
Specificaties met betrekking tot normverwijzingen, rapportagegrenzen, cas nummers en samenstelling van analysepakketten zijn opgenomen in Bijlage PDC.

Achtergrond informatie op analyses

Hydrobiologisch onderzoek

Met een enthousiast en vakkundig team van medewerkers heeft Aqualysis ruime kennis en ervaring in huis voor het uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek. Het onderzoek betreft monsterneming en analyse van de groepen macrofauna, fytoplankton en vegetatie. Bemonstering en analyse van kiezelwieren (diatomeeën), sieralgen en zoöplankton en onderzoek naar amfibieën  en libellen behoort tot onze expertise. Ook verzorgt Aqualysis verschillende rapportages voor haar klanten zoals rapportages van het routinematig meetnet en projectrapportages.

Handboek Hydrobiologie

Aqualysis voert hydrobiologisch onderzoek uit volgens de richtlijnen van het Handboek Hydrobiologie. Dit handboek is uitgegeven in 2010 en bestaat uit voorschriften voor de uitvoering van hydrobiologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van oppervlaktewater.

Blauwalgenprotocol

Voor de analyses met betrekking tot giftige blauwalgen werkt en rapporteert Aqualysis volgens het blauwalgenprotocol. Op dit moment is het blauwalgenprotocol van 2012 van toepassing.

Edna onderzoek

eDNA Enviromental DNA is een nieuwe techniek waarmee de aanwezigheid van soorten aan te tonen is. Door DNA uit watermonsters te isoleren is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen, zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden. 
Lees hier meer over eDNA

Bacteriologisch onderzoek

Zwemmen in oppervlaktewater is erg leuk, maar niet altijd zonder risico. In opdracht van de waterschappen bemonstert en analyseert Aqualysis eens in de twee weken de aangewezen zwemwateren op verontreiniging. Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar blauwalgen, zwemmersjeuk en een tweetal darmbacteriën, namelijk Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen.

Indien de resultaten niet voldoen aan de eisen van de Europese zwemwaterrichtlijn, wordt de zwemlocatie gesloten. Check voor de meest actuele informatie altijd zwemwater.nl.