Aqualysis, helder in wateronderzoek

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230-testen) dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de waterschappen. Het laboratorium is toegerust met moderne analysetechnieken. Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Waarom Aqualysis?

De waterschappen vinden het van groot belang de laboratoriumkennis, noodzakelijk voor het uitvoeren van één van haar primaire taken (het waterkwaliteitsbeheer), in eigen beheer te hebben. Het gaat tenslotte om volksgezondheid en milieu. Dat vond men in 1970 belangrijk en dat vindt men heden ten dage nog steeds. Een laboratorium met een volledige focus op de waterschapstaak en dat er voor de waterschappen is, ook met de grootste spoed als daarom wordt gevraagd. Een laboratorium dat niet alleen uitvoert datgeen er gevraagd wordt, maar die met name doet wat wordt verwacht. Dat gaat dus net iets verder. Bovendien kan Aqualysis, door zich volledig te richten op die waterschapstaak, qua prijs en kwaliteit de concurrentie met de markt aan. Na de fusie bleek er behoefte aan een nieuwe visie, waarin de kernwaarden van het laboratorium duidelijk naar voren komen. Dit is van belang om de dienstverlening te optimaliseren en een goede klantrelatie in de toekomst te borgen.

Klant- en toekomstgericht

Aqualysis is medebepalend voor het beeld van de Nederlandse water(schaps)laboratoria. Zij is een goede netwerker, heeft zitting in diverse landelijke werkgroepen en oefent hierdoor invloed uit op de inhoud van diverse nationale en internationale (analyse)normen. Aqualysis is een voorbeeld op het gebied van innovatie, efficiency en aanwezige kennis. Zij is een state-of-the-art laboratorium, welke zich proactief opstelt en een goed imago heeft. Met als duidelijke pré de aanwezige kennis en het klantgerichte advies. Aqualysis sluit aan op de ontwikkelingen binnen de waterschappen. Aqualysis is een kenniscentrum voor (potentiële) opdrachtgevers en profileert zich ook als zodanig in diverse werkgroepen en netwerkbijeenkomsten. Hiertoe benadert Aqualysis de (water)markt actief. Nieuw werk wordt hierdoor binnengehaald en verbreding van het marktsegment tot 10 % voor derde partijen is een duidelijke doelstelling. De werkzaamheden van het laboratorium worden afgestemd op de vraag van de opdrachtgevers. Vooralsnog zijn de belangrijkste kerntaken: monsterneming en analyse. Deze taken kunnen gekoppeld zijn aan toetsing en advies, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. Het frontoffice is ten alle tijden bereikbaar en bemand met kwalitatief goed opgeleide werknemers die in staat zijn de klantvragen te beantwoorden, danwel aan de juiste personen door te verwijzen. Vragen van opdrachtgevers moeten naar tevredenheid beantwoord worden. Waar nodig en mogelijk worden deze vragen vertaald in duidelijke opdrachten voor het laboratorium. Er is structureel uitvoeringsoverleg met de klanten. De score uit klanttevredenheidsonderzoeken is minimaal “goed”. Klantenservice is immers het visitekaartje van ons laboratorium. Opdrachtgevers van Aqualysis worden continu geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van analysemethoden. Met betrekking tot de toekomst moet bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om extra werk (structureel) binnen te halen. Denk hierbij aan werkzaamheden die de waterschappen nu uitbesteden aan andere laboratoria, of werkzaamheden die door de waterschappen zelf worden uitgevoerd. Aqualysis staat open om de taak databeheer voor waterschappen verder uit te breiden.

Ontwikkelen

Aqualysis blijft voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied. Er worden investeringen gedaan op het gebied van analysemethoden, apparatuur en verdergaande automatisering. Aqualysis is in staat een breed onderzoekspakket aan te bieden. De bestaande accreditatie wordt voor relevante onderdelen uitgebreid met die voor Hydrobiologie. Aqualysis stelt zich steeds op de hoogte van de nieuwste technieken, zoals bijvoorbeeld: • DNA techniek met betrekking tot hydrobiologisch onderzoek; • Bio-essays (chemisch onderzoek); • On-site metingen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Diverse ontwikkelingen binnen de waterschappen zoals bijvoorbeeld op het gebied van waterbodemkwaliteit, grondwaterkwaliteit en waterkwantiteit worden door Aqualysis nauwlettend gevolgd en leiden waar mogelijk tot samenwerking. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen worden vertaald naar interne procedures. Aqualysis is een voorbeeld voor de Nederlandse markt. Zij is op de hoogte van wet- en regelgeving, vertaalt wensen van de klant naar opdrachten en is in staat binnen de gestelde termijn resultaat te leveren. Aqualysis is de vraagbaak voor de opdrachtgever, bij calamiteiten wordt er eerst contact met Aqualysis gezocht. Kennis op het gebied van waterschapswerk is een pré en dit wordt als zodanig geprofileerd. Deze kennis dient actueel te zijn; nauwe contacten en regelmatig overleg met waterschappen borgen de kennisoverdracht. Aqualysis blijft investeren in mensen, middelen en materialen. Apparatuur is up-to-date en in goede staat van onderhoud. Personeel is goed opgeleid en steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden en zal 2 % van het totaal begrote bedrag beslaan. Huisvesting moet op orde zijn, ook hier worden de benodigde investeringen gedaan om een zo efficiënt mogelijke routing binnen het laboratorium te bewerkstelligen. Aqualysis zal de duurzaamheid van haar gebouwen vergroten. Op het gebied van automatisering worden investeringen gedaan om repeterende handelingen tot een minimum te beperken.

Samenwerken

Aqualysis hecht belang aan samenwerking met ILOW-laboratoria en sluit verdere samenwerking en uitbreiding niet uit. Hierbij is Aqualysis sterk voorstander van het onderbrengen van inkoop en voorraadbeheer van chemicaliën en disposables in geïntegreerde systemen met ILOW-labs en leveranciers. Aqualysis is een belangrijke partij bij innovatieve (samenwerkings)onderzoeken, zowel met waterschappen, overige (commerciële) laboratoria als met Rijkswaterstaat. Ook op andere gebieden dan analysewerk wordt actieve samenwerking gestimuleerd, waarbij Aqualysis niet zal schuwen de rol van trekker op zich te nemen. Op deze wijze is het laboratorium in staat om adequaat en kosteneffectief de opdrachtgevers te blijven ondersteunen. Samenwerking is gericht op het delen en overdragen van kennis, zowel op analysegebied als automatisering, inkoop e.d. Aqualysis is actief deelnemer binnen landelijke werkgroepen, ook in deze wordt actieve samenwerking beoogd. Inbesteding van analysewerk bij andere waterschapslaboratoria verdient de voorkeur Met een viertal waterschappen is de samenwerking opgezocht in project Waterkracht op het gebied van inkoop, zuiveren, ICT en HRM. Doel van Waterkracht is het bundelen van kennis, reductie van kwetsbaarheid en uiteindelijk ook kostenbesparing.

Kwaliteit

Alle validatiestappen (m.b.t. rapportage van analyseresultaten) binnen het laboratorium worden geautomatiseerd uitgevoerd. Er worden enkel digitale gegevens getransporteerd. Het behoud van accreditatie wordt als voorwaarde gezien, met name voor de ‘waterschaps’ parameters. Uitbreiding van de accreditatie op het gebied van Hydrobiologie kan een voorwaarde zijn om ook op dit vakgebied een belangrijke speler op de markt te blijven. Met betrekking tot hydrobiologische ringonderzoeken is er actieve samenwerking met het laboratorium van Rijkswaterstaat.