Om tot lagere detectiegrenzen te komen in bijvoorbeeld chemische analyses en biologische effect metingen is het veelal noodzakelijk om watermonsters te concentreren.

Met LVSPE kunnen grote monstervolumes water geëxtraheerd worden om organische microverontreinigingen te concentreren. Watermonsters (meerdere liters) worden onder druk over een kolom gebracht met een adsorberend materiaal (10 gr). De microverontreinigingen worden door het materiaal vastgehouden en vervolgens met 200 ml oplosmiddel (bijv. methanol/ethylacetaat) van de kolom geëxtraheerd. Het extract afkomstig van bijvoorbeeld 6 liter water kan vervolgens verder verkleind worden, middels indampen, tot 3 milliliter (geeft een totale concentratiefactor van 2000).

Toepassing LVSPE bij Aqualysis

Momenteel wordt landelijk getracht meer inzicht te krijgen in de mate waarin extra zuiveringstechnieken op RWZI’s bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het te lozen water. Deze verbetering wordt beoordeeld aan de hand van zowel chemische analyses (gidsstoffen) als biologische effectmetingen.

Met monstername apparatuur worden op de RWZI’s tijd- of volume proportionele effluent monsters genomen waarbij per dag ten minste 2-4 liter gekoeld kan worden verzameld voor en na de toegepaste zuiveringstechniek. Vervolgens wordt met gebruik van LVSPE het samengestelde effluentmonster (6 liter) geconcentreerd en gebruikt voor biologische effectmetingen. Een voorbeeld van een biologische effectmeting is de daphnia tox. In deze in vivo bioassay worden watervlooien (daphnia) blootgesteld aan het verdunde extract met sterfte als maat voor het biologisch effect.