Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025

Aqualysis is een RVA geaccrediteerd laboratorium (L230) op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17025. Dit betekent dat er veel aandacht is voor een continu kwalitatief goede uitvoering van alle werkzaamheden. Geaccrediteerde monsternemingen en analyses zijn opgenomen in de lijst van verrichtingen. Elk jaar opnieuw wordt de bedrijfsvoering en het kwaliteitssysteem beoordeeld door de RvA, zo blijft de constante kwaliteit geborgd.

Meer informatie over accreditatie in het algemeen en die van Aqualysis in het bijzonder zijn te vinden op de website www.rva.nl. De lijst van verrichtingen van Aqualysis is te vinden onder registratienummer L230.

Ministeriële erkenning AS 2000 en AS 3000

Aqualysis is erkend voor diverse bemonsteringen die conform Accreditatieschema (AS) 2000 "Veldwerk bij Milieu hygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek) moeten worden uitgevoerd.

Deze erkenning wordt verleend nadat de verrichting door de RvA is beoordeeld en op de lijst van verrichtingen is gepubliceerd. Als dit geregeld is, wordt  - op persoonsniveau – ministeriele erkenning aangevraagd.

Deze erkenningen zijn verplicht om o.a. waterbodembemonsteringen uit te kunnen voeren. Naast waterbodembemonsteringen zijn monsternemers van Aqualysis ook erkend om grond te bemonsteren en peilbuizen te plaatsen en te bemonsteren.

De analyses van monsters die conform AS2000 zijn genomen, worden ook onder strenge kwaliteitseisen uitgevoerd. De eisen voor deze analyses zijn opgenomen in AS3000 ("Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek")

Meer informatie over deze documenten kunt u vinden op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer www.sikb.nl.