Zoeken

Aqualysis start met Pilot online toxiciteit

Aqualysis heeft vanuit Waterkracht de opdracht gekregen van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het uitvoeren van een pilotonderzoek met de toxiciteitsmeter NitriTox.

De NitriTox is een apparaat welke online in het afvalwater de toxiciteit meet, wat  mogelijk een remmend effect heeft op het zuiveringsproces (nitrificatie). De toxiciteit wordt bepaald door op kleine schaal actief slib met micro-organismen, die in de RWZI stikstof verwijderen, bloot te stellen aan een stroom afvalwater. Door het plaatsen van een online toxiciteitsmeter in het influent of het rioolstelsel, wordt het afvalwater continue gecontroleerd op  toxiciteit. Bij het overschrijden van alarmgrenzen kunnen er in een vroeg stadium maatregelen genomen worden om verstoring van het biologisch zuiveringsproces (nitrificatie) te voorkomen.

Tijdens de pilot gaat Aqualysis zich met name richten op de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van de metingen en op de onderhoudslasten van de Nitritox. De pilot start begin maart en heeft een looptijd van zes maanden. Gestart wordt met een uitgebreide ingangscontrole en validatie op het laboratorium. Op het moment dat de ingangscontrole is doorlopen wordt de Nitritox op de RWZI Raalte geplaatst. Op locatie wordt er met verschillende soorten afvalwater getest. De uitdagingen in dit traject zijn: zorgen voor een representatief monster, opzetten van een korte responstijd, omgaan met problemen zoals inhomogeniteit van monsterstromen en mogelijke verstoppingen door vaste deeltjes en vet.

Aqualysis is blij met de opdracht voor dit innovatieve project, en het vertrouwen dat hierdoor is uitgesproken in Aqualysis.